Správní právo

  • zastupování před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, kasační stížnost, obnova řízení)
  • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, a to státní správy i samosprávy,
  • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azylové právo
  • vyřízení živnostenských listů a jejich změn
  • sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
  • zastupování klientů ve věcech správního trestání, v řízeních ve věcech přestupů fyzických osob, jakož i správních deliktů fyzických a právnických osob,


Právní pomoc cizozemcům:

  • vyřízení povolení k pobytu, živnostenských listů, registrací na místně příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, popř. se získáním pracovního povolení
  • imigrační právo

Kontaktujte nás

Skip to content