Právní poradenství v oblasti rodinného práva

 

Prostřednictvím tohoto článku vám naše kancelář poskytne základní informace, které je třeba znát, pokud se rozhodnete řešit vaši rodinnou situaci rozvodem, chcete změnit úpravu poměrů k nezletilým dětem, nebo pokud potřebujete rady ohledně zvýšení nebo snížení výživného.

 

Rozvod

Pravděpodobně nejčastějším problémem z oblasti rodinného práva, se kterým se na nás naši klienti obrací, je právě problematika rozvodového řízení a věcí s ním související. Ohledně rozvodu koluje mezi lidmi řada polopravd a mýtů, a je tudíž na místě, pokud se pro takový krok rozhodnete, obrátit se na odborníka, který vás celým rozvodovým řízením provede. Naše advokátní kancelář vám zodpoví veškeré otázky, poskytne odborné rady a díky našim zkušenostem se vyhnete případným komplikacím, které by při vašem rozvodovém řízení mohly nastat.

Co je dobré předem vědět

Rozvod manželství je upraven v § 755 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, často přezdívaný „Nový“ občanský zákoník, nebo jen zkráceně NOZ. V předmětném zákoně se mimo jiné dozvíme, že „Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“ Co si ale pod tímto ustanovení představit a jak správně postupovat, aby rozvod proběhl co možná nejrychleji a bez zbytečných překážek?

Nejprve je třeba uvědomit si, že rozvodového řízení není jen otázkou samotného rozvodu manželů, jakožto dvou jedinců, kteří ať už oba, nebo jen jeden z nich, nechtějí již v manželství setrvávat. Pokud jsou manželé zároveň rodiči nezletilého dítěte, je třeba nejprve vyřešit úpravu poměrů k tomuto nezletilému dítěti, což bývá zpravidla daleko komplikovanější než rozvod samotný. Další věcí, která s rozvodovým řízením souvisí, je úprava majetkových poměrů, bydlení a případného výživného. I tyto otázky je dobré vyřešit co nejdříve, jelikož se tím vyhnete problémům do budoucna.

Podle toho, do jaké míry jsou manželé schopni se na výše uvedeném dohodnout, rozlišuje náš právní systém dva typy rozvodu, a to rozvod takzvaně sporný a nesporný.

Nesporný rozvod

O rozvod nesporný se jedná, jsou li splněny následující podmínky; 1) manželé podají návrh na rozvod manželství společně, nebo pokud se i druhý z manželů připojí k návrhu na rozvod manželství, který podal první manžel, 2) manželství manželů trvalo nejméně jeden rok a manželé spolu již déle než šest měsíců nežijí, 3) jsou li manželé zároveň rodiči nezletilého dítěte – byla učiněna dohoda na úpravě poměrů k tomuto dítěti, kterou schválil soud, 4) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, bydlení, popřípadě výživném, kdy tato dohoda musí být úředně ověřena. V takovémto případě soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu tohoto manželství. Postačuje pouze shodné tvrzení manželů, že je manželství rozvráceno a je jasný záměr dosáhnout rozvodu.

V čem můžeme pomoci

Ač je tato varianta rozvodu jakousi „dohodou“ zdánlivě snadná, doporučujeme se i v tomto případě obrátit na pomoc odborníka. Úvodní porada je zdarma, v rámci ní probereme vaše stanoviska a dohodneme se na celém postupu.

Obrátíte li se na nás, sepíšeme za vás návrh na rozvod manželství a postaráme se, aby obsahoval veškeré formální náležitosti. Pomůžeme vám najít řešení v otázkách péče o nezletilé dítě a sepíšeme za vás dohodu na úpravu poměrů k tomuto nezletilému dítěti, tak, aby byla pro všechny strany a zejména pro nezletilé dítě co nejpříznivější. Poradíme vám ve všech otázkách týkajících se vypořádání majetku, zejména v oblasti vypořádání společného jměním manželů, tedy co do něj spadá a co je vaším výlučným majetkem.

Sporný rozvod

Další variantou rozvodu je takzvaný rozvod sporný. Při této variantě rozvodu, jak již sám název napovídá, nedošlo mezi manželi k dohodě a je třeba veškeré otázky řešit soudní cestou. V případě rozvodu sporného důrazně doporučujeme vyhledat právní pomoc, neboť v opačném případě riskujete, že s výsledkem rozvodového řízení, především v oblasti úpravy péče k nezletilému dítěti, výší výživného, nebo rozdělením majetku rozhodně nebudete spokojeni. Dodatečné změny již rozsouzeného jsou sice možné, ale cesta k nim je komplikovaná a nejistá. Pokud tedy chcete, aby rozvodové řízení dopadlo k vaší spokojenosti, vyhledejte odbornou pomoc včas.
V čem můžeme pomoci

Úvodní porada je zdarma
, v rámci ní zhodnotíme celou situaci a vysvětlíme jak dál postupovat. Nabízíme právní zastoupení v rámci celého rozvodového řízení, sepis žaloby na rozvod manželství, popřípadě vyjádření se k takovéto žalobě, jednání s protistranou, kdy pomůžeme tlumit emoce a udržet diskuzi ve věcné rovině, sepis návrhu na úpravu k nezletilému dítěti, popřípadě vyjádření se k takovémuto návrhu, pomoc při stanovování výše výživného k nezletilému dítěti, sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů a veškeré procesní úkony s rozvodovým řízením související včetně případných odvolání. Samozřejmostí je účast na všech soudních jednáních a porady s klientem dle aktuální situace.

Co si sebou přinést na první poradu

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, doporučujeme vám si již na první schůzku přinést krom občanského průkazu i oddací list, rodné listy vašich dětí, seznam majetku, kterého se vypořádání bude týkat a podklady k nemovitostem, které vlastníte nebo obýváte (kupní smlouvu, nájemní smlouvu a smlouvy, na jejichž základě byla uzavřena hypotéka nebo půjčka). Pozor i dluhy vzniklé za trvání manželství patří do společného jmění manželů a je třeba je vypořádat!

Snížení nebo zvýšení výživného

Pojem výživné se nejčastěji uvádí v souvislosti s vyživovací povinností k dítěti. Nejprve si tedy vysvětleme, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl. Mluvíme li o vyživovací povinnosti k dítěti, jedná se o povinnost, která vzniká rodičům již okamžikem narození dítěte. Kdy účelem této povinnosti je uspokojit životní potřeby dítěte a zajistit tím jeho všestranný rozvoj. K předmětnému je třeba dodat, že nabytím zletilosti automaticky nedochází k zániku vyživovací povinnosti rodičů k dítěti, ta zaniká až okamžikem, kdy je potomek schopen se živit sám. Mluvíme li o výživném, jedná se o minimální částku, kterou je rodič povinen přispívat na své dítě. Tuto částku zpravidla stanovuje soud nebo se na ní dohodnou rodiče.
Při ustanovování výše výživného vychází soud z odůvodněných potřeb dítěte (tedy z jeho věku, zdraví, aktivit a školních potřeb), ze schopností a možností rodiče, který bude výživné platit i ze schopností a možností rodiče, který má dítě v péči.

V čem můžeme pomoci

Pokud tedy nejste spokojeni s výší stanoveného výživného, jelikož se domníváte, že je nepřiměřeně vysoké, či naopak nízké, nebo jste přesvědčeni, že se změnily okolnosti, za kterých bylo výživné stanoveno a je třeba jej upravit, obraťte se na nás. Úvodní porada je zdarma, v rámci ní vám vysvětlíme, jaké máte možnosti a jaké jsou vaše šance. Vaší situaci právně posoudíme a pomůžeme vám najít řešení. Sepíšeme návrh na snížení/zvýšení výživného včetně důvodné argumentace a budeme vás zastupovat při soudním i mimosoudním jednání.

Co si sebou přinést na první poradu

Rozsudek, na základě kterého bylo výživné stanoveno, popřípadě dohoda rodičů, dokumentaci, z které je patrný váš příjem (výplatní pásky, pracovní smlouva, sociální dávky apod.), dokumentaci, z které je patrný příjem a životní podmínky druhého z rodičů (máte li k dispozici), povědomí o aktuálních potřebách dítěte.

Kontaktujte nás

Skip to content