Právní poradenství v oblasti občanského práva

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc také ve všech oblastech občanského práva, specializujeme se rovněž na právo nemovitostí, poskytujeme právní pomoc fyzickým i právnickým osobám.

Nemovitosti

Rozhodujete se ke koupi/prodeji nemovitosti?

Ať už přistupujete ke koupi nemovitosti, kterou jste nalezli sami či prostřednictvím realitní kanceláře, vždy je namístě, s ohledem na vysoké ceny nemovitostí, mít naprosto bezchybnou smluvní dokumentaci, a je tedy vhodné obstarat si smlouvu sepsanou odborníkem, případně, pokud jste smlouvu obdrželi od druhé strany, předložit ji ke kontrole advokátovi.

K nemovitosti, kterou se rozhodnete zakoupit, si vždy žádejte relevantní dokumenty, pokud se v této věci rozhodnete pro pomoc advokáta, sdělíme vám, co vše budete potřebovat, aby bylo vyloučeno jakékoliv pochybení ze strany prodávajícího.

O Vaši věc se v naší advokátní kanceláři postaráme od začátku od konce.

Vypracujeme pro vás kupní smlouvu, a doladíme ji podle Vašich představ.

Jsem připraveni podat za vás návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

Zajistíme také jednu z nejdůležitějších částí, tedy bezpečnost převodu finančních prostředků z kupujícího na prodávajícího, a to možností složit kupní cenu do advokátní úschovy. Advokát pak zajistí, aby byly finanční prostředky vyplaceny na účet prodávajícího až ve chvíli, kdy je kupující zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí.


Chcete sepsat darovací smlouvu?

Základem darovací smlouvy je věnování daru obdarovanému bezúplatně. Darovací smlouva je upravena v § 2055 a násl. občanského zákoníku.

Pokud se jedná o nemovitost, smlouva musí být v písemné formě, její účinky nenastanou jejím podpisem, ale až povolením vkladu do katastru nemovitostí.

Lze dar odvolat? Ano lze, ale jen z důvodů stanovených v zákoně, například pro nevděk obdarovaného. Ve smlouvě si však můžete upravit také jiné důvody.

Při sepisování smlouvy je nutné dbát na správné označení nemovitosti, v opačném případě by byl katastrem nemovitostí vklad odmítnut, a bylo by nutné vklad podat znovu a znovu také zaplatit správní poplatek, který činí 2 000,- Kč.

Pokud nemáte zajištěno jiné vlastní bydlení a přitom kupříkladu na osobu blízkou převádíte vaši nemovitost, je možné v darovací smlouvě poznamenat také věcné břemeno bydlení, tzv. služebnost.

 

 

Dědické právo

Jak vám můžeme pomoci v dědických záležitostech?

Dědické právo vzniká v souvislosti se smrtí zůstavitele. Dědit mohou fyzické i právnické osoby.

Dědit je možné podle zákonné posloupnosti, ze závěti nebo na základě dědické smlouvy.

Při dědění ze zákonné posloupnosti je dáno šest dědických tříd, pokud dědici nejsou v první třídě, dědí dědici z druhé třídy, atd. V první třídě je zůstavitelova manželka/ manžel a děti. Tito dědí stejným dílem. Nedědí-li někdo z dětí, jeho podíl připadá jeho dětem. Ve druhé třídě dědictví případně manželovi, zůstavitelovým rodičů a případně osobám, které se zůstavitelem sdíleli společnou domácnost nejméně jeden rok před jeho úmrtím, či na něm byli závislí. Ve třetí třídě by dědictví připadlo rovným dílem zůstavitelovým sourozencům a opět osobám sdílejícím společnou domácnost rok před úmrtím zůstavitele. Nedědí-li někdo ze sourozenců, připadne tento podíl jeho dětem. Ve čtvrté třídě dědictví připadne prarodičům zůstavitele. V páté třídě dědí praprarodiče zůstavitele. V šesté třídě dědí stejným dílem děti dětí sourozenců – praneteře a prasynovci a děti prarodičů zůstavitele tety a strýcové. Nemůže-li dědit ani jedno z dětí prarodičů, pozůstalost připadá do rukou jejich potomků.

Nechcete-li, aby s vaším majetkem naloženo podle zákona, máte možnost sepsat závěť či dědickou smlouvu.

Platí, že novější závěť ruší závěť starší.

V naší advokátní kanceláři vám sepíšeme závěť i dědickou smlouvu. Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny, což zajišťuje notář, se kterým naše kancelář spolupracuje. Pokud není dědická smlouva ve formě veřejné listiny, nahlíží se na ni jako na závěť.

Postihla-li vás situace, kdy chcete vydědit svého potomka, je tak možné učinit z důvodů uvedených v § 1646 občanského zákoníku, kde je psáno, že zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice (děti) z těchto důvodů:

  • Dědic zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.
  • Dědic o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl.
  • Dědic byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
  • Dědic vede trvale nezřízený život.


V naší advokátní kanceláři jsme připraveni vyjít vám ve všem vstříc a najít takové řešení, které bude odpovídat vaší situaci a vašim požadavkům, když k naším klientům vždy přistupujeme individuálně a s co největší pečlivostí.

Kontaktujte nás

Skip to content