Obchodní a korporátní právo

 • zkrácené rozkazní řízení v obchodněprávních věcech
 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, námitky, odvolání, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku)
 • sepis, kontrola a revize obchodněprávních smluv
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zmaření smlouvy, započtení pohledávek, odstoupení od smlouvy, odstupné)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování fyzických osob podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy,
 • v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, statutární orgány, společníci, právní forma atd.) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem, převod podniku a nájem podniku
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem a v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zvýšení/snížení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • právo směnečné a šekové, cenné papíry
 • nekalá soutěž (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži)

Kontaktujte nás

Skip to content