Smluvní odměna

Hodinová sazba
Celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou hodinu. Základní hodinová sazba činí 2.500,- Kč + DPH (21 %) za hodinu právní pomoci.

Úkonová sazba
Odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif, přičemž základní sazba za jeden právní úkon právní služby činí 2.500,- Kč + DPH (21 %).

Paušální částka za právní službu
V případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. sepsání závěti, sepsání kupní či darovací smlouvy apod.), či v případě dohody s klientem. Odměna se stanoví paušální částkou za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Podílová odměna
Je stanovena dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného).
Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady, znalecké posudky apod.).

 
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oznamujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a s spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora – www.cak.cz.

Kontaktujte nás

Skip to content