Právní poradenství v oblasti trestního práva

 

Naše kancelář vám formou tohoto článku poskytne řadu rad, které vám mohou usnadnit počátek trestního řízení, a rychlejší řešení nastalé situace.

Stadia trestního řízení:

PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

 • Prověřování – ve stádiu prověřování mají orgány činné v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“), tedy Policie ČR, státní zástupce a soudy, za úkol dostatečně prověřit, je-li s určitou – vyšší mírou pravděpodobnosti doloženo, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. V této fázi vás Policie ČR může předvolat k podání vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu. Nutno podotknout, že tento váš výslech není procesně použitelným důkazem v případném samotném trestním řízení, nicméně tento výslech má pomoci OČTŘ doložit, zda s vyšší mírou pravděpodobnosti byl spáchán trestný čin, a tedy zda má orgán Policie ČR zahájit trestní řízení
 • DŮLEŽITÉPRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC – Jakožto osoba předvolaná k podání vysvětlení dle ust. 158 odst. 6 trestního řádu máte právo na právní pomoc. To znamená, že máte právo, aby se vašeho výslechu účastnil advokát. Toto právo máte i v případě, že jste předvolán jako svědek, rovněž tak v případě, pokud jste osoba podezřelá ze spáchání trestného činu.

 • PLNÁ MOC – Pokud hodláte využít svého práva, aby se výslechu účastnil advokát, je nutné mu k tomu udělit plnou moc. Plnou moc advokátovi může udělit sami, tedy že si sami zvolíte právního zástupce, nebo je možné využít druhé možnosti, a to tak, že vám právního zástupce zvolí osoba blízká ( ust. § 22 zákona č. 89/2012, občanský zákoník: Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen “partner”); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)

 • PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ – při podání vysvětlení máte právo odmítnout vypovídat ze zákonného důvodu dle ustanovení § 100 trestního řádu, kdy byste si svou výpovědí mohli sami sobě přivodit trestní stíhání, nebo byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání osobě blízké (viz výše) a její újmu byste pociťovali jako újmu vlastní.

 • RADA – pokud jste kontaktováni Policií ČR, či jinými orgány OČTŘ, okamžitě nás kontaktujte, za účelem právní pomoci. Totéž platí i pro osoby blízké, které nám mohou udělit plnou moc. Rovněž se na nás obraťte již v případě, že je vám doručeno samotné předvolání k podání vysvětlení. Policie ČR vás však může požádat o dostavení se k podání vysvětlení i telefonicky.

– Je lepší řešit situaci včas s odbornou právní pomocí, jelikož se tím zvyšuje šance na úspěšné vyřešení vaší věci.

 • Vyšetřování – V této fázi trestního řízení dochází k zahájení trestního stíhání, čímž se z osoby podezřelé stává osoba obviněná, proti které je již vedené trestní stíhání.

 • DŮLEŽITÉ – PRÁVO NA OBHÁJCE – při zahájení trestního stíhání máte právo na obhájce, kterého si sami zvolíte, případně kterého vám zvolí osoba blízká. Pokud se však jedná o trestní stíhání s důvodem nutné obhajoby a sami si obhájce nezvolíte, bude vám ustanoven ex offo, tedy z úřední povinnosti. I obhájce ex offo v případě vašeho odsouzení hradíte dle vyúčtovaných úkonů ve výši dle advokátního tarifu, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., proto se v případě vašeho odsouzení zásadně nejedná o bezplatnou právní pomoc.

 • PLNÁ MOC – abychom vás mohli obhajovat, je nutné nám udělit plnou moc, kterou nám může udělit opět i osoba blízka, jak je již uvedeno výše. Proto pokud je vám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, obratem se na nás obraťte.

 • PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ – při výslechu obviněného máte právo odmítnout vypovídat ze zákonného důvodu dle ustanovení § 100 trestního řádu, kdy byste si svou výpovědí mohli sami sobě přivodit trestní stíhání. Pokud se jedná o výslech svědka, máte právo odepřít výpověď, pokud byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání osobě blízké (viz výše) a její újmu byste pociťovali jako újmu vlastní.

 • SEZNÁMENÍ SE SPISEM – na konci vyšetřování vám orgán Policie ČR musí umožnit seznámit se s trestním spisem. Seznámení se s trestním spisem je velice důležité pro následné řízení před soudem. Tento úkon za vás vyřešíme, a připravíme vás následně na případné řízení před soudem.

 • RADA – Pokud je proti vám vedeno trestní stíhání s důvodem nutné obhajoby, nevyčkávejte na přidělení obhájce ex offo dle pořadníku, ale neváhejte se na nás obrátit se svým problémem.

– Pokud jste kontaktovány Policií ČR, či jinými OČTŘ, neváhejte se na nás rychle obrátit.
– Pokud je vám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, je možno proti němu do tří dnů podat stížnost, kterou vám vypracujeme. Proto je nutné nás kontaktovat včas.

HLAVNÍ LÍČENÍ

V této fázi trestního stíhání je proti vám již podána obžaloba a trestní řízení se dostává k soudu. Obdobně jako v přípravném řízení máte právo zvolit si obhájce, pokud se nejedná o případ nutné obhajoby a máte již obhájce od počátku trestního stíhání.

 • PLNÁ MOC – abychom vás mohli obhajovat, je nutné nám udělit plnou moc, kterou nám může udělit opět i osoba blízka, jak je již uvedeno výše. Proto pokud je vám doručena obžaloba a jste předvolání k soudu a doposud nemáte obhájce, obratem se na nás obraťte.

 • RADA – V této fázi trestního řízení jsou již připravené některé důkazy z přípravného řízení, proto je lepší nevyčkávat až k soudu, ale obraťte se na nás již na samotném počátku trestního řízení.


ODVOLACÍ ŘÍZENÍ


Do odvolacího řízení se můžete dostat, pokud proti rozsudku soudu prvního stupně podáte včas odvolání, které je možné podat ihned po vyhlášení do protokolu o hlavním líčení, avšak následně je nutné odvolání odůvodnit, jinak by bylo neúspěšné, nebo do 8 dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku soudu prvního stupně. Odvolání za vás připravíme, proto se na nás neváhejte obrátit.

 • RADA – Obdobně se ani v odvolacím řízení nevyplácí čekat na to, jak dopadne rozhodnutí soudu, ale obraťte se na nás již v samotném počátku trestního řízení.SHRNUTÍ

Závěrem je třeba shrnout, že se nevyplácí vyčkávat a spoléhat na přízeň osudu, ale je lepší se poradit s odborníkem a zvážit své možnosti. Proto v případě jakéhokoliv kontaktu s trestním řízení, jakéhokoliv předvolání či doručení písemností, se na nás neváhejte obrátit, abychom vbm dokázali včas a odborně pomoci.

Kontaktujte nás

Skip to content